MOTYWOWAĆ, ALE JAK?

CEL SZKOLENIA:
Poznanie elementów projektowania dydaktycznego zajęć wpływających na motywację uczniów

CELE SZCZEGÓŁOWE (PRZEWIDYWANE EFEKTY). Uczestnicy:

  1. 1. Poznają definicję motywacji i czynniki na nią wpływające.
  2. 2. Określają wpływ edukacji zdalnej na motywację uczniów i planują działania wpływające na podniesienie zaangażowania uczniów.
  3. 3. Opisują rolę nauczyciela w budowaniu motywacji uczniów.
  4. 4. Planują zajęcia uwzględniając wpływ poszczególnych etapów na zaangażowanie uczniów.
  5. 5. Określają co składa się na motywacyjną funkcję oceny.

Program

  • 1. MOTYWACJA, CZYLI CO?

– przejawy zaangażowania uczniów
– czynniki osłabiające i podnoszące motywację
– wpływ aranżacji sali lekcyjnej na motywację uczniów
– wpływ organizacji nauczania zdalnego na motywację uczniów
– planowanie zajęć uwzględniając czynniki wpływające na motywację uczniów

  • 2. OCENIANIE WSPIERAJĄCE: 

– motywacyjna funkcja oceny
– informacja zwrotna budująca prawidłową samoocenę ucznia 

PO SZKOLENIU UCZESTNIK OTRZYMA:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały szkoleniowe, które będą wysłane mailowo.

Zgłoszenie na szkolenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej