Instrukcja kancelaryjna
i jednolity rzeczowy wykaz akt w praktyce szkolnej

z uwzględnieniem dokumentacji tworzonej w oparciu o Rozporządzenie MEN  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Adresaci szkolenia

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która: zajmuje się zarządzaniem dokumentacją – dyrektorzy, sekretarze, archiwiści, osoby zatrudnione w szeroko rozumianej administracji placówek oświatowych.

Główne cele

Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji występującej w placówce oświaty oraz dokumentacją tworzona w oparciu o Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dające dyrektorowi prawo ustalania warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości
i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.

Cele szczegółowe

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił/wiedział:

✔ jakie rodzaje dokumentacji występują w placówce,

✔ jakie są normatywy kancelaryjne i archiwistyczne,

✔ jak klasyfikować i kwalifikować dokumentację,

✔ jakie są czynności kancelaryjne,

✔ jakie są nowe zasady postępowania z dokumentacja osobową,

✔ Jak postępować z dokumentacją likwidowanej jednostki.

Program

1. Podstawy prawne obiegu dokumentacji i czynności kancelaryjnych w podmiotach oświatowych.

2. Instrukcja kancelaryjna w placówce.

3. Dokumenty w placówce oświatowej. Rodzaje dokumentacji.

4. Czynności kancelaryjne z uwzględnieniem systemu kancelaryjnego funkcjonującego w placówce.

5. Przykładowy JRWA w placówce oświaty- klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji- podstawowe zasady.

6. Archiwizacja w placówkach oświatowych.

7. Tworzenie dokumentacji w związku z zakończeniem zajęć  dydaktycznych w okresie pandemii- Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania * jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem *COVID-19.