Kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży
w oparciu o duchowe i materialne dziedzictwo cywilizacyjne Polski i Europy

Główne cele

  • Wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w zakresie rozwijania duchowości uczniów i uczennic podczas lekcji i zajęć różnych edukacji.
  • Doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli w zakresie kształtowania właściwych postaw w oparciu o dziedzictwo cywilizacyjne Polski i Europy.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają koncepcje duchowości w ujęciu transcendentnym i psychologicznym.
  • Przeanalizują znaczenie rozwiania duchowości w ujęciu dorobku cywilizacyjnego.
  • Zaplanują zastosowanie metod i technik pracy wspierających kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży podczas lekcji i zajęć różnych edukacji.
  • Przeanalizują zasoby edukacyjne przydatne w poznawaniu kultury Polski i Europy.

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat

Treści

Czym jest duchowość?

Duchowość jako nadnaturalna i naturalna
właściwość człowieka.

Komponenty duchowości na bazie
wybranych koncepcji psychologicznych.

Aspekty duchowości w kształtowaniu
zaangażowania społecznego i dbałości o
zdrowie.

Jak wspierać rozwijanie duchowości w praktyce przedszkola i szkoły?

Metody pracy wspierające rozwijanie
duchowości dzieci, uczniów i uczennic.


Narzędzia wspierające rozwijanie duchowości
na bazie cywilizacyjnego dziedzictwa Europy
podczas zajęć różnych edukacji.

Skąd czerpać informacje i inspiracje?

Zasoby przydatne w poznawaniu polskiej
kultury, w tym osiągnięć duchowych i
materialnych.

Dokumentacja – procedury postępowania

– wykaz podmiotów i telefonów alarmowych;

– zasady zgłoszenia alarmowego;

– zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;

– wykaz aktów prawnych;

– wykaz aktów prawnych związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi.