DYREKTOR JAKO PRACODAWCA W SZKOLE
- rola, zadania i odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa - szkolenie online

Adresaci

Dyrektorzy oraz osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w jednostkach oświatowych

Główne cele

Rozumienie roli, zadań i odpowiedzialności dyrektora jako pracodawcy w świetle obowiązującego prawa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1) znają obowiązujące akty prawa regulujące stosunek pracy – pracodawca – pracownik
2) stosują odpowiednie przepisy prawa w zależności od formy nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikiem w zakresie jego uprawnień i obowiązków
3) planują ocenę pracy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem
4) prawidłowo prowadzą dokumentację pracowniczą

Program

1. Zadania dyrektora jako pracodawcy

– akty prawne regulujące zasady prawa
  pracy w jednostkach oświatowych

– hierarchia stosowania aktów prawnych

2. Nawiązanie, zmiany w trakcie trwania i rozwiązanie stosunku pracy

– stosunek pracy z nauczycielem na
  podst. KN

– stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym

3. Uprawnienia pracownicze

 uprawnienia wynikające z ogólnego prawa pracy

– uprawnienia wynikające z KN – min. dodatki, nagroda jubileuszowa, urlop zdrowotny, pomoc zdrowotna, specyfikacja urlopów nauczycielskich

  1. Ocena pracy pracownika

   ocena pracy nauczyciela

– ocena pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

5. Dokumentacja pracownicza

   wymagane prawem dokumenty regulujące stosunek pracy – regulaminy

– akta osobowe – zakładanie i prowadzenie

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej