Czas pracy nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022
z uwzględnieniem nauczania zdalnego

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy dotyczącej poszczególnych elementów czasu pracy nauczycieli określonych w Karcie Nauczyciela((Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.).

Korzyści ze szkolenia

Udział w szkoleniu rozwieje wiele wątpliwości i dostarczy informacji jak w sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy nauczycieli i go ewidencjonować.

Program

  1. 1. Tygodniowa i dobowa norma czasu pracy nauczyciela:

a. zadania wykonywane przez nauczycieli w ramach obowiązującej normy czasu,

b. praca w porze nocnej,

c. praca w dniu wolnym,

d. dzień wolny za święto,

e. odpoczynek dobowy i tygodniowy; przerwy w ciągu dnia,

f. nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć:

a. pensum dydaktyczne,

b. pensum łączone,

c. podwyższenie tygodniowego wymiaru zajęć,

d. obniżenie i zwolnienie z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,

e. nauczyciele i dyrektorzy niepełnosprawni,

f. nauczyciel – członek zarządu zakładowej organizacji związkowej,

g. czas trwania godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Obniżenie wymiaru czasu pracy.

 

4. Uzupełnienie etatu w innej szkole.

 

5. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

 

6. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy nauczyciela.

 

7. Czas pracy nauczyciela w okresie pandemii:

a. modyfikacja rozkładu zajęć,

b. praca zdalna nauczyciela,

c. zajęcia realizowane w ramach pensum,

d. praca w godzinach ponadwymiarowych,

e. czas trwania zajęć,

f. ewidencjonowanie czasu pracy.