Bezpieczeństwo uczniów w sytuacji nadzwyczajnej - odpowiedzialność prawna

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół.

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje nadzwyczajne.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Udział w szkoleniu będzie pomocny w przygotowaniu organizacyjnej i merytorycznej strony pracy szkoły         w trosce o bezpieczeństwo jej uczniów i personelu, w obliczu incydentów krytycznych i sytuacji                         kryzysowych. 
 •  
 • 2) Uczestnicy będą mogli skorzystać z usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zdarzeń mogących wywołać         sytuacje kryzysowe, przygotowania do potencjalnych i szybkiego reagowania w sytuacjach                                 nadzwyczajnych w szkole.

 •  

Program szkolenia

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Sytuacje nadzwyczajne w szkole

Omówienie sytuacji kryzysowej w kontekście funkcjonowania szkoły oraz podmiotów zaangażowanych w jej rozwój.

Zdarzenia mogące wywoływać sytuacje kryzysowe
i reakcje na nie

– reakcje na sytuacje zagrażające życiu/zdrowiu naszemu oraz bliskich, znanych nam osób;

– przykłady zdarzeń mogących wywołać sytuacje kryzysowe.

0,5

Przygotowanie do kryzysu

– przygotowanie personelu do zdarzeń o charakterze kryzysowym;

– powołanie, skład i zadania zespołu kryzysowego;

– reagowanie na kryzys (pozyskanie informacji, ocena zdarzenia, kwalifikacja ofiar, pomoc specjalistyczna, strategia interwencji kryzysowej, współpraca z mediami).

1,5

Dokumentacja – procedury postępowania

– wykaz podmiotów i telefonów alarmowych;

– zasady zgłoszenia alarmowego;

– zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych;

– wykaz aktów prawnych;

– wykaz aktów prawnych związanych z sytuacjami nadzwyczajnymi.

1

Dodatkowe informacje

 • Formy/metody i techniki pracy: webinar
 •  
 • Wykaz materiałów pomocniczych: prezentacja
 •  
 • Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:
 • – ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590);
 • – ustawa z dnia 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz.U. Nr 62, poz.558 z późn. zm.);
 • – ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o stanie wyjątkowym (Dz.U.Nr 113, poz. 985 z późn. zm.);
 • – ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji (Dz. U. z 2002 r., nr 7, poz. 58 z późn. zm.);
 • – ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( U. z 2020 r. poz. 882, 2112, 2401, z 2021 r. poz. 159, 1559, 1641);
 • – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz.U z 1993 nr 91, poz. 421);
 • – ustawa z dnia 26 października 1982 o postępowaniu w sprawach nieletnich ( U. z 2018 r. poz. 969);
 • – ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( U. z 2021 r. poz. 1119);
 • – rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 169, poz. 1650 – tekst jednolity);
 • – rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr.6, poz. 69);
 • – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U 2013 poz. 96).
 •  
 • Warunki ukończenia: udział w szkoleniu
 •  
 • Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia
 •  
 • Wykaz materiałów dla uczestnika: Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045), omawiane materiały.