AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI NAUCZANIA ZDALNEGO. SZKOLENIE DLA DYREKTORÓW

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zmiany w prawie oświatowym dotyczące awansu zawodowego

 • Zmiany w Ustawie z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela.
 • Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • Przepisy przejściowe.

 • 2. Staż
 • Przepisy prawa dot. awansu zawodowego 
 • Awans zawodowy a zatrudnienie nauczycieli
 • Definicja i czas trwania stażu
 • Rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego
 • Zadania nauczycieli odbywających staż
 • Wymagania na poszczególne stopnie awansu zawodowego
 • Przedłużenie i przerwanie stażu
 • Zmiana miejsca zatrudnienia w czasie stażu
 • Zakończenie stażu i ocena dorobku zawodowego.

 • 3. Postepowanie kwalifikacyjne
 • Złożenie wniosku i wszczęcie postepowania
 • Powołanie i posiedzenie komisji
 • Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu
 • Organy wyższego stopnia

 • 4. Awans zawodowy dyrektora
 • Warunki ubiegania się o wyższy stopień awansu
 • Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania
 • Postepowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Uczestnicy otrzymają: GOTOWE WZORY DOKUMENTÓW
1. Związane ze stażem (rozpoczęcie stażu, przydzielenie opiekuna, zatwierdzenie PRZ, zawiadomienie RR, ocena dorobku zawodowego, zaświadczenie dyrektora szkoły.)
2. Związane z postępowaniem kwalifikacyjnym (metryka sprawy, analiza formalna, powiadomienie nauczyciela, powiadomienie OP, powiadomienie OSNP, protokół z posiedzenia KK, zaświadczenie o uzyskaniu akceptacji KK, akt nadania stopnia awansu zawodowego, uzasadnienie aktu nadania).
3. Materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045),

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej