ABC dyrektora szkoły, przedszkola placówki oświatowej

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, inni
zainteresowani

Główny cel

Przygotowanie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych do jak najlepszego i zgodnego z prawem wykonywania swoich zadań i obowiązków

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • 1) Poznają przepisy prawa oświatowego związane z pełnieniem funkcji kierowniczych. 

    2) Będą potrafili systemowo wspierać wszystkie obszary działalności szkoły/przedszkola/placówki.

    3) W sposób zgodny z prawem wypełniać będą rolę pracodawcy.
  •  

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Wstęp
Podstawy prawne. Miejsce dyrektora i wicedyrektora w systemie oświaty. Wymagania formalne.

0,25

Dyrektor jako kierujący placówką oświatową i odpowiadający za jej poziom dydaktyczny i wychowawczy

1. Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
2. Planowanie, organizacja i nadzór nad procesem dydaktycznym.
3. Planowanie, organizacja i nadzór nad zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi.
4. Organizacja obsługi kancelaryjnej.
5. Właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

1

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej

1. Organizacja pracy rady pedagogicznej.
2. Realizacja uchwał rady pedagogicznej (wzór uchwał rp).

0,25

Dyrektor jako organ administracji samorządowej I stopnia

1. Decyzje administracyjne dyrektora (rodzaje decyzji i ich budowa; przykłady).
2. Nadzór nad obowiązkiem wychowania przedszkolnego i obowiązkiem szkolnym (dokumenty związane z egzekucją obowiązków).
3. Zadania wynikające z realizacji obowiązku nauki.

0,5

Dyrektor jako sprawujący nadzór pedagogiczny

1.Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (przepisy prawa, formy nadzoru, wnioski z prowadzonego nadzoru).
2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora i jego źródła.
3.Dokumentowanie prowadzonego nadzoru pedagogicznego (karty obserwacji
i hospitacji, terminarze, projekt ewaluacji i zasady jej prowadzenia).

0,5

Dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy

1. Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe).
2. Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
3. Awans zawodowy i ocena pracy (podstawy prawne, terminy, procedury).
4. Administrowanie zbiorami danych osobowych (system ochrony danych osobowych w szkole).

0,75

Zarządzanie szkołą w okresie pandemii – organizacja nauki zdalnej

1. Wprowadzenie rygoru sanitarnego w szkole.
2. Organizacja nauczania zdalnego ( metody, formy, sposoby i narzędzia edukacji zdalnej, sposoby oceniania, realizacja programu wych-prof., sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora).

0,5

Podsumowanie

Odpowiedzi na pytania

0,5

Wykaz materiałów dla uczestnika: materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)

Trener: nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie
Liczba godzin dydaktycznych: 4