Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022
dla szkół ponadpodstawowych

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie obowiązującego
prawa oświatowego

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

 1. Udział w szkoleniu będzie pomocny w dokonaniu i planowaniu oceny obowiązującego stanu prawnego oraz w podejmowaniu działań związanych z realizacją zadań, które są obligatoryjnie wpisane w terminarz pracy szkoły w zakresie:

– zmian w prawie oświatowym w roku szkolnym 2020/2021 wdrożonych i obowiązujących;

– zmian w prawie oświatowym planowanych do wdrożenia w roku szkolnym 2021/2022;

– planowanie, wdrażanie, monitorowanie i dokumentowanie działań w szkole w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i ich zmiany;

– planowanie i wdrażanie działań wynikających z Podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;

– zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego związane z planowanymi w roku szkolnym 2021/2022 kontrolami w szkołach.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Czas

Zmiany w prawie oświatowym w roku szkolnym 2020/2021

Przypomnienie wdrożonych w roku szkolnym 2020/2021 i obowiązujących zapisów prawa oświatowego, w szczególności związanych z realizowanymi formami nadzoru pedagogicznego dyrektora oraz związanymi bezpośrednio z pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i innymi zadaniami statutowymi szkoły

60 min.

Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022

– omówienie zmian w zapisach prawa,

– planowanie, wdrażanie, monitorowanie i dokumentowanie działań wynikających ze zmian w prawie oświatowym;

90 min.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

– planowanie, wdrażanie i monitorowanie działań wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym2021/2022;

– tematyka kontroli planowych w szkołach

30 min. 

 1. Formy/metody i techniki pracy: wykład

 2. Wykaz materiałów pomocniczych: prezentacja

 3. Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych:

ISAP   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp
MEN   https://men.gov.pl/pl/rekrutacja

 1. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 2. 2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)
 3. 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)
 4. 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.)
 5. 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z 2021 r. poz.4)
 6. 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 7. 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700 i 1780)
 8. 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574)
 9. 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 22 lutego 2019 r.
  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz.373)
 10. 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
  i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U z 2017 r. poz. 1616)
 11. 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U z 2020 r. poz. 1248)
 12. 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”

 1. Warunki ukończenia: udział w szkoleniu

 2. Ewaluacja – narzędzia: arkusz oceny szkolenia

 3. Wykaz materiałów dla uczestnika:
  Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)