Praca z dzieckiem i młodzieżą
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
– aspekty praktyczne

Adresaci: Nauczyciele, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele wspomagający, rodzice, personel pomocniczy na różnych poziomach edukacji

Cel główny:

Zapoznanie uczestników z narzędziami i metodami pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Cele szczegółowe (przewidywane efekty)

Nauczyciele:
Poznają autystyczny punkt widzenia oraz konkretne narzędzia pracy i pomocy osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Przeanalizują trudności z pracy ze swoimi podopiecznymi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Zaplanują możliwe rozwiązania i formy pomocy z wykorzystaniem konkretnych narzędzi
Zdobędą konkretne propozycje zajęć do pracy w środowisku występowania tego zaburzenia

Warunki ukończenia formy doskonalenia
Uczestnictwo w szkoleniu

Metody i formy pracy
Wykład, multimedia, deprywacja sensoryczna, analiza własnych przypadków – case study, superwizja.

Opis planowanej procedury i narzędzi ewaluacji
Ankieta ewaluacyjna

Zalecana literatura przedmiotu
Opis materiałów, które otrzymają uczestnicy szkolenia
Opis narzędzi pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Propozycje scenariuszy zajęć dla klas, materiałów multimedialnych, itp.

Szczegółowy program szkolenia

Lp. Tytuł modułu Treści
1 Autystyczny punkt widzenia W jaki sposób autyści postrzegają świat, jak postrzegamy autystów
2 Trudne zachowania Co oznaczają trudne zachowania, jak poznać ich źródło, jak reagować
3 Organizacja pracy Omówienie metod organizacji pracy osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
4. Przestymulowanie Mechanizmy przestymulowania, sposób radzenia sobie z nimi
5. Motywacja Jak zachęcić osobę z zaburzeniami ze spektrum autyzmu do pracy – przegląd narzędzi i sposobów motywowania
6. Problemy grafomotoryczne, komunikacyjne i pojęciowe osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Przegląd narzędzi poprawiających funkcjonowanie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 
7. Praca z otoczeniem Praca z rodzicami, dziećmi i młodzieżą dzieci zaburzonych i zdrowych
8. Case study Przegląd dobrych praktyk i organizacji placówki oświatowej pod kątem osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
9. Superwizja Omówienie przypadków z którymi spotykają się uczestnicy