Podsumowanie pracy szkoły za I półrocze roku szkolnego 2022/2023

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy służącej przedstawieniu i ocenie najważniejszych wyników działań podjętych w szkole
w kończącym się I półroczu pracy szkoły

Cele szczegółowe (przewidywane efekty):

Szkolenie ma na celu pomóc dyrektorowi skutecznie i sprawnie podsumować wszystkie obszary pracy szkoły w pierwszym półroczu. Omówione zostaną zadania dotyczące analizy i oceny realizowanych zadań zarówno pod kątem efektywności jak i zgodności z przepisami prawa, w szczególności w zakresie oceniania i klasyfikowania, udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przyjętych do realizacji planów
i programów, a także wyników, wniosków i rekomendacji. Zaprezentowane zostaną również sposoby 
i zaproponowane narzędzia do opracowania realizowanych zadań. Udział w szkoleniu będzie pomocny
w przygotowaniu analizy i podsumowania pracy szkoły związanej z formami realizowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego. 
Uczestnicy będą mogli skorzystać z usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zastosowania obowiązujących zapisów prawa w praktyce.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Podsumowanie zadań dyrektora i nauczycieli za pierwsze półrocze.

 • cel podsumowania pracy szkoły,
 • istota i funkcje nadzoru pedagogicznego,
 • realizacja zadań w oparciu o obowiązujące zapisy prawa;

Analiza wyników nauczania – ocenianie i klasyfikacja  śródroczna

 • analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów (w tym realizujących indywidualne nauczanie, indywidualny program lub tok nauki, spełniającego obowiązek szkolny lub nauki poza szkołą, nauczanych zdalnie/stacjonarnie, zwolnienia z zajęć),
 • analiza udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • ocena przebiegu procesów kształcenia i efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

Podsumowanie półrocznej pracy szkoły

 • informacja o realizacji podstawy programowej i programów nauczania w realizowanych modułach nauczania (stacjonarnym, zadanym, hybrydowym),
 • przedstawienie efektów nowych/nowatorskich rozwiązań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w pracy nauczycieli,
 • analizy i oceny działań funkcjonujących w szkole zespołów nauczycieli (przedmiotowych, zadaniowych i innych),
 • ocena, wnioski i rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów w okresie pandemii;

Podsumowanie realizacji zadań dyrektora szkoły

 • ocena efektów działalności szkoły w różnych obszarach,
 • wnioski i rekomendacje wynikające z nadzoru pedagogicznego dyrektora dotyczące kontroli i wspomagania nauczycieli,
 • informacje dotyczące oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli;

Propozycje rozwiązań

 • omówienie przykładowych rozwiązań związanych z dokumentacją realizowanych zadań z zakresu kontroli.