PODSUMOWANIE PÓŁROCZA
W SZKOLE

ANALIZA I OCENA DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZWIĄZKU
Z KLASYFIKACJĄ ŚRÓDROCZNĄ 2020/2021
Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO

Cel główny

Przygotowanie dyrektorów i wicedyrektorów do odbycia zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej w trybie ograniczonego funkcjonowania szkoły

Korzyści. Uczestnicy po szkoleniu:

1. Będą potrafili przeprowadzić klasyfikację śródroczną uczniów zgodnie z przepisami prawa,
2. Będą przygotowani do przeprowadzenia analizy działań szkoły za okres półrocza.

Program

Tytuł modułu/Temat
Treści

Kompetencje i zadania rady pedagogicznej związane z klasyfikacją śródroczną

Zadania określone w:
– rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1327),
– statucie szkoły (WZO),
– zasadach nauczania zdalnego.

Klasyfikacja śródroczna uczniów

Organizacja pracy rady pedagogicznej
Budowa uchwały rady pedagogicznej

Podsumowanie pracy szkoły – zadania dyrektora i innych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze

1.Informacja o działalności szkoły w różnych obszarach.
2.Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego pełnionego przez dyrektora.
3.Ocena efektów kształcenia, wychowania i opieki.
4.Ocena stopnia realizacji podstawy programowej w okresie nauczania zdalnego.

Przykłady dokumentów

1.Porządek zebrania
2.Uchwała w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej
3.wystąpienia dyrektora, wychowawców, pedagoga i innych nauczycieli

Podsumowanie

Odpowiedzi na pytania

Koszt szkolenia od osoby: 220 zł

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja, materiał).

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej