Organizacja roku szkolnego 2022/2023 w przedszkolu. Plan nadzoru pedagogicznego

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli

Główny cel

Plan pracy przedszkola, plan nadzoru pedagogicznego. Niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowymi zmianami w prawie oświatowym.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy przedszkoli.
  • Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów i uaktualniania już funkcjonujących , takich jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy.
  • Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje przygotować plan nadzoru, zaplanować jego nowatorską i sprawną realizację

Program szkolenia

  1. Organizacja pracy przedszkola na rok 2022/2023 – zadania dyrektora.

  2. Wytyczne do prawidłowego wdrożenia obowiązujących przepisów prawa dotyczących organizacji pracy przedszkola.

  3. Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 w odniesieniu do organizacji pracy przedszkola.

  4. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/2023 – konstruowanie z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.

  5. Planowanie działań dotyczących realizacji zadań przedszkola: kalendarz imprez, plany pracy, zestaw programów wychowania przedszkolnego, planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  6. Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad.