Organizacja roku szkolnego 2021/2022

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół

Główne cele

Plan pracy szkoły, plan nadzoru pedagogicznego.
Niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowymi zmianami w prawie oświatowym.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 • 1) Poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy szkoły.


2) Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów
     i uaktualniania już funkcjonujących , takich jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, plany pracy.

3) Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje przygotować plan nadzoru, zaplanować       jego nowatorską i sprawną realizację.

 •  

Program szkolenia

 1. 1) Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły – analiza i omówienie zadań.
 2. 2) Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22 i kierunki realizacji zadań
        z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym.
 3. 3) Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2021/22 – propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany            zespołów nauczycielskich, szkolny zestaw programów nauczania.
 4. 4) Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
 5. 5) Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/22: wytypowanie wymagań do ewaluacji wewnętrznej, przedstawienie tematyki i zakresu kontroli,                omówienie form wspomagania nauczycieli, wytypowanie obszarów monitorowania.
 6. 6) Nowelizacja dokumentacji szkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
 7. 7) Zasady tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, diagnoza wychowawcza, czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
 8. 8) Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
 9. 9) Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania.
 10. 10) Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania dyrektora i nauczycieli w oparciu o obowiązujące akty prawne.
 11. 11) Awans zawodowy nauczycieli: rozpoczęcie stażu, dokumentowanie działań wynikających z przebiegu awansu.
 12. 12) Podsumowanie, wzory dokumentów.

 

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają:
zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045)

1) materiały/prezentację

2) gotowe wzory dokumentów:
– plan pracy szkoły,
– plan nadzoru pedagogicznego.

 1. 3) gotowe wzory uchwał:

– plan pracy szkoły,
– przydział czynności nauczycieli,
– tygodniowy rozkład zajęć,
– wykorzystanie wniosków z nadzoru.

 •