Odpowiedzialność prawna nauczyciela

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy z zakresu prawnej odpowiedzialności nauczyciela

KORZYŚCI

Uczestnik po szkoleniu:
1. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności porządkowej, procedury karania karą porządkową.
2. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej, procedury karania karą dyscyplinarną, zasady funkcjonowania komisji. dyscyplinarnej, wymierzania i zacierania kar dyscyplinarnych.
3. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej.
4. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności za wypadki uczniów będących pod opieką nauczycieli.
5. Zna uregulowania prawne dotyczące odpowiedzialności materialnej i za powierzone mienie.
6. Zna uregulowania prawne dotyczące ochrony nauczycieli jak funkcjonariuszy publicznych.
7. Przestrzega w swojej pracy uregulowań wynikających z RODO.

PROGRAM

I. Odpowiedzialność prawna nauczycieli

1. Uchybienia przeciwko porządkowi pracy 

 

 • przykłady uchybień, 

 • rodzaje kar porządkowych,

 • tryb nakładania kar porządkowych, 

 • tryb wnoszenia sprzeciwu i odwoływania się do sądu pracy, 

 • zacieranie kar porządkowych. 

2. Uchybienie godności zawodu nauczyciela czyli odpowiedzialność dyscyplinarna 

 

 • przykłady uchybień godności zawodu nauczyciela w związku z naruszeniem art. 6 Karty Nauczyciela, 

 • rodzaje kar dyscyplinarnych, 

 • tryb postępowania dyscyplinarnego, 

 • zacieranie kar dyscyplinarnych, 

 • funkcjonowanie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych, 

 • obowiązek zasięgania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 

3. Odpowiedzialność karna przykłady przestępstw według kodeksu karnego które mogą być skutkiem niedopełnienia obowiązków nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 

 

 • przykłady łączenia odpowiedzialności karnej nauczyciela z odpowiedzialnością porządkową, dyscyplinarną i cywilną. 

4. Odpowiedzialność cywilna 

 

 • przykłady odpowiedzialności cywilnej, 

 • odpowiedzialność materialna rodziców za szkody wyrządzone przez ich dzieci na terenie placówki.

5. Wypadek ucznia- odpowiedzialność na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i  ustawy Prawo oświatowe 

 

 • definicja wypadu uczniowskiego, 

 • świadczenia wynikające z roszczeń rodziców w postępowaniach cywilnych, 

 • odpowiedzialność dyrektorów i nauczycieli za niezapewnienie należytego bezpieczeństwa powierzonych uczniów w tym odpowiedzialność za prawidłową.

6. Odpowiedzialność materialna

7. Odpowiedzialność za powierzone mienie 

 
II. Casusy prawne wyczerpujące tematykę wszystkich rodzajów odpowiedzialności poruszanych na szkoleniu.

Prowadzenie:

Trener z ponad 30-letnim stażem pracy w oświacie. Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuję się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, ewaluacją wewnętrzną i zewnętrzną,  funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz działalnością innowacyjną szkół. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych oraz pracowników niepedagogicznych na terenie całego kraju.