OCENA PRACY DYREKTORA

Adresaci: Dyrektorzy wszystkich typów szkół/przedszkoli.
Cel główny: Poznanie zasad oceny pracy dyrektora

Cele szczegółowe. Uczestnicy:

    • Poznają  przepisy prawa oświatowego i procedury związane z oceną pracy
    • Będą potrafili zaprezentować swoje działania na stanowisku dyrektora
    • Potrafią przygotować dokumenty szkoły świadczące o spełnieniu wymagań podlegających ocenie pracy

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Wstęp

Podstawy prawne

0,25

Procedura dokonywania oceny pracy dyrektora. Wzory dokumentów.

1. Zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny i organu prowadzącego 2. Terminy dokonywania oceny pracy dyrektora; procedura powtórnej oceny  3.Dokumentacja potwierdzająca działania dyrektora 4.Karta oceny pracy

0,5

Art.6 KN
Art.7 KN
Art. 42 ust.2 KN
Art. 5, art.6 8 ust. 1,5 i 6 PO

Omówienie działań dyrektora oraz zapisów w dokumentach szkoły potwierdzających spełnienie wymagań i działań dyrektora podlegających  ocenie pracy

3,0

Podsumowanie
Odpowiedzi na pytania

0,5

Autor/Autorzy: Bogdan J. Żerkowski – nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie

Liczba godzin dydaktycznych: 4 godziny

 Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).

Formularz zgłoszenia

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora formularza zgłoszeniowego i uzyskanie potwierdzenia rejestracji. Wpłata: nr konta: 79 1950 0001 2006 6516 2357 0001 Idea Bank, STIMULUS. Podstawą do dokonania wpłaty jest wystawiona przez firmę STIMULUS Faktura VAT. Przesłanie formularza zgłoszenia zobowiązuje uczestnika do udziału w szkoleniu W przypadku nieobecności uczestnik ponosi 100% kosztów. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku nie zebrania się grupy w danym terminie zwracamy 100% wpłaconej sumy lub oferujemy szkolenie w innym terminie (wybór pozostawiamy Klientowi). Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych STIMULUS Małgorzata Pieńkowska z siedzibą ul. Przasnyska 6A, 01-756 Warszawa, informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej na email: biuro@stimulus.com.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej, Zgoda (WYMAGANE)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej