NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci

Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący
w zespołach problemowych przygotowujący nowelizację statutu

Główny cel

Dostarczenie informacji o obszarach działalności szkoły/przedszkola, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół/przedszkoli wymagają nowelizacji według stanu prawnego na dzień 1.09.2020 r.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Poznają sposoby dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola.
  • Będą potrafili dostosować zapisy statutowe do aktualnie obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
  • Zaplanują proces zmian w statucie szkoły/przedszkola zgodnie z zasadami techniki prawodawczej.

Program

1. Wstęp

– system prawa funkcjonujący w Polsce,
– dziedziny prawa,
– prawo oświatowe,
– miejsce statutu w systemie prawa.

2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły

– ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378),
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327),
– konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120,         poz. 526 ze zm.),
– rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  (Dz. U.  z  2016 r. poz.283).

3. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola

– zadania  i cele działalności szkoły/przedszkola,
– prawa i obowiązki ucznia/dziecka,
– obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola,
– zadania organów szkoły/przedszkola i współpraca między nimi,
– szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,
– organizacja wolontariatu oraz WSDZ,
– kary stosowane wobec uczniów,
– ceremoniał szkoły/przedszkola.

4. Procedura nowelizacji (zmiany) statutu szkoły/przedszkola.

– organy uprawnione do wnoszenia zmian w statucie,
– nowelizacja w szkole/przedszkolu gdzie funkcjonuje Rada Szkoły,
– nowelizacja statutu w szkole/przedszkolu gdzie nie funkcjonuje Rada Szkoły,
– tekst jednolity a tekst ujednolicony statutu.

5. Przykłady dokumentów związanych ze zmianami w statucie szkoły/przedszkola.

– uchwały Rady Pedagogicznej,
– uchwała Rady Szkoły,
– publikowanie tekstów ujednoliconych statutu przez dyrektora szkoły/przedszkola.

6. Panel dyskusyjny

Odpowiedzi na pytania

Wymagane przy szkoleniu online
– komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
– przeglądarka internetowa (preferowane  Chrome, FireFox, Opera),
– przed szkoleniem otrzymasz od nas maila ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć Ci w szkoleniu.

Kilkanaście minut przed każdym szkoleniem otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy”. W tym czasie jesteśmy do Twojej dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia do szkolenia.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają: materiały w formie plików przesłane droga elektroniczną oraz  zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045).