Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2021/2022. Nowa organizacja i prowadzenie nadzoru przez dyrektora

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, inni
zainteresowani

Główny cel

Usystematyzowanie wiedzy w zakresie nowej organizacji
i zasad prowadzenia nadzoru pedagogicznego.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

  • Udział w szkoleniu będzie pomocny dyrektorowi w przygotowaniu organizacyjnej i merytorycznej strony pracy szkoły związanej z formami realizowanego nadzoru pedagogicznego przez dyrektora.
  • Uczestnicy będą mogli skorzystać z usystematyzowanej wiedzy dotyczącej zastosowania obowiązujących zapisów prawa w praktyce.

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat

Treści

Nadzór pedagogiczny dyrektora

Planowanie nadzoru zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowego prawa

Zakres i sposób planowania

– czym jest nadzór?

– co podlega nadzorowi?

– w jakich formach jest prowadzony?

– na czym polega?

nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora

Nadzór pedagogiczny w nauczaniu trójmodułowym;
nowa definicja kontroli

– co podlega nadzorowi dyrektora w nauczaniu trójmodułowym?

– jak rozumieć nową definicję kontroli?

Zadania dyrektora

– omówienie zadań z zakresu kontroli,

– omówienie zadań z zakresu wspomagania,

realizowanych przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru.

Plan kontroli

– przedstawienie przykładowych planów kontroli w zależności od ich zakresu

    • Formy/metody i techniki pracy: webinar
    • Warunki ukończenia: udział w szkoleniu
    • Po szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045), omawiane materiały