Kontrola zarządcza

Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i inni zainteresowani

Główny cel

Celem szkolenia jest wskazanie, że kontrola zarządcza stanowi narzędzie, które skupia wszystkie działania wspomagające zarządzanie zorientowane na osiągnięcie zaplanowanych celów - Kontrola zarządcza to działanie, a nie tworzenie procedur.

Wiele działań związanych z kontrolą zarządczą, w tym  zarządzaniem ryzykiem podejmowanych było i jest przez dyrektorów szkół i placówek w codziennej pracy, a wskazane w ustawie o finansach publicznych podejście niektóre czynności sformalizowało i nakazało dokumentować.

Dekada obowiązywania w przepisach prawa kontroli zarządczej, to dobry moment, by spojrzeć w jaki sposób jest ona realizowana w praktyce a jak mogłaby być …
aby osiągać cele kontroli zarządczej w sposób adekwatny.

Program szkolenia

  1. Projektowanie, wdrażanie i realizacja kontroli zarządczej w jednostkach oświatowych w świetle obowiązującego prawa oraz standardów kontroli zarządczej.
  2. Praktyczne organizowanie systemu kontroli zarządczej w szkole/placówce
  3. Zakres i główne obszary kontroli. zarządczej w szkole i placówce.
  4. Dokumentowanie kontroli zarządczej.
  5. Zarządzanie ryzykiem w szkole/placówce.

Po szkoleniu uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej oraz zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli(Dz. U. z 2109r. poz. 1045).

Przykładowe materiały w formie elektronicznej:
• zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce oświatowej,
• plan i harmonogram kontroli zarządczej,
• polityka zarządzania ryzykiem,
• identyfikacja i ocena przykładowych ryzyk,
• rejestr ryzyk,
• mechanizmy zarzadzania ryzykiem,
• arkusz samooceny pracownika.