Jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023?

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół przedszkoli i inni zainteresowani

Cele szkolenia

• omówienie kierunków polityki oświatowej państwa;
• zaproponowanie przykładów działań, które mogą być realizowane w ramach poszczególnych kierunków;
• umiejscowienie priorytetów w przepisach prawa oświatowego;
• omówienie określonych przez MEiN zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/23.

Podczas szkolenia dowiesz się między innymi:

 • Jak realizować kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23?
 • Jakie działania podejmować, żeby efektywnie i ekonomicznie zrealizować priorytety MEiN?
 • Jakie przepisy prawne regulują poszczególne priorytety na rok szkolny 2022/23?
 • Jakie zmiany w systemie oświaty planowane są do wdrożenia od 1 września 2022 r. i w które priorytety ministerialne się wpisują.

Program szkolenia

 1. Kierunki polityki oświatowej państwa w prawie oświatowym.
 2. Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa:
  • Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
  • Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację
   i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona
   i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
  • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi
   z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
  • Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
  • Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy
   z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
  • Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego
   i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych
   w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,
   w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
  • Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności
   z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
  • Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych
   i integracyjnych.
 3. Podsumowanie
 4.