Dyrektor jako pracodawca - rola, zadania, odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa.
Zarządzanie personelem.

Adresaci: Dyrektorzy oraz osoby zajmujące się sprawami kadrowymi
w jednostkach oświatowych

Cel szkolenia

Diagnoza i organizacja pracy nauczycieli w świetle trudności i problemów wynikających z pandemii, poznanie obszarów wsparcia i sposobów oddziaływań. Rozumienie roli, zadań i odpowiedzialności dyrektora jako pracodawcy w świetle obowiązującego prawa.

I SESJA

Korzyści. Uczestnicy:

1) Poznają problemy i trudności nauczycieli w obszarze pracy w czasie pandemii.
2) Przeanalizują sytuacje nauczycieli w kontakcie z uczniami w kontekście pandemii.
3) Zaplanują sposoby tworzenia i wprowadzania procedur wsparcia i reagowania w sytuacjach trudnych.

Program

1.Diagnoza sytuacji nauczycieli w placówce
– kompetencje cyfrowe
– metodyka pracy
– obszary problemowe
– trudności z dziećmi i młodzieżą

 2. Organizacja współpracy i wsparcia
– programy i szkolenia
– sposoby reagowania na trudności uczniów
– komfort psychiczny
– praca zespołowa
– ryzyko wypalenia zawodowego

 3. Procedury dostosowane do obszarów problemowych
– tworzenie procedur
– sytuacje kryzysowe
– ścieżki wsparcia
– gdzie szukać pomocy

PROWADZENIE:
Psycholog, magister prawa. prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, asertywności czy autoprezentacji oraz w tematyce wychowawczej dla rodziców i nauczycieli. Doświadczenie zdobywała w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii.

II SESJA

Korzyści. Uczestnicy:

1) Znają obowiązujące akty prawa regulujące stosunek pracy – pracodawca – pracownik.
2) Stosują odpowiednie przepisy prawa w zależności od formy nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikiem w zakresie jego uprawnień
i obowiązków.
3) Planują ocenę pracy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem.
4) Prawidłowo prowadzą dokumentację pracowniczą.

Program

1.Zadania dyrektora jako pracodawcy
– akty prawne regulujące zasady prawa pracy w jednostkach oświatowych
– hierarchia stosowania aktów prawnych

2.Nawiązanie, zmiany w trakcie trwania i rozwiązanie stosunku pracy
– stosunek pracy z nauczycielem na podst. KN
– stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym

3.Uprawnienia pracownicze
– uprawnienia wynikające z ogólnego prawa pracy
– uprawnienia wynikające z KN – min. dodatki, nagroda jubileuszowa, urlop zdrowotny, pomoc zdrowotna, specyfikacja urlopów nauczycielskich

4. Ocena pracy pracownika
– ocena pracy nauczyciela
– ocena pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

5.Dokumentacja pracownicza
– wymagane prawem dokumenty regulujące stosunek pracy – regulaminy
– akta osobowe – zakładanie i prowadzenie

PROWADZENIE:
Wieloletni dyrektor szkoły. Zajmuje się tematyką związaną z prawem oświatowym, nadzorem pedagogicznym, awansem zawodowym, funkcjonowaniem rady pedagogicznej jako organu szkoły, odpowiedzialnością prawną nauczycieli. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i rad pedagogicznych na terenie całego kraju.

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia/wzory dokumentów, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej