DYREKTOR JAKO PRACODAWCA W SZKOLE
- rola, zadania i odpowiedzialność w świetle obowiązującego prawa - szkolenie online

Adresaci

Dyrektorzy oraz osoby zajmujące się sprawami kadrowymi w jednostkach oświatowych

Główne cele

Rozumienie roli, zadań i odpowiedzialności dyrektora jako pracodawcy w świetle obowiązującego prawa.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA, UCZESTNICY:

1) znają obowiązujące akty prawa regulujące stosunek pracy – pracodawca – pracownik
2) stosują odpowiednie przepisy prawa w zależności od formy nawiązania i trwania stosunku pracy z pracownikiem w zakresie jego uprawnień i obowiązków
3) planują ocenę pracy pracowników zgodnie z obowiązującym prawem
4) prawidłowo prowadzą dokumentację pracowniczą

Program

1. Zadania dyrektora jako pracodawcy

– akty prawne regulujące zasady prawa
  pracy w jednostkach oświatowych

– hierarchia stosowania aktów prawnych

2. Nawiązanie, zmiany w trakcie trwania i rozwiązanie stosunku pracy

– stosunek pracy z nauczycielem na
  podst. KN

– stosunek pracy z pracownikiem niepedagogicznym

3. Uprawnienia pracownicze

 uprawnienia wynikające z ogólnego prawa pracy

– uprawnienia wynikające z KN – min. dodatki, nagroda jubileuszowa, urlop zdrowotny, pomoc zdrowotna, specyfikacja urlopów nauczycielskich

  1. Ocena pracy pracownika

   ocena pracy nauczyciela

– ocena pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym

5. Dokumentacja pracownicza

   wymagane prawem dokumenty regulujące stosunek pracy – regulaminy

– akta osobowe – zakładanie i prowadzenie

W koszt wliczone jest: zaświadczenie wydane na podstawie §23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2109r. poz. 1045) oraz materiały prezentowane podczas szkolenia, które zostaną przekazane uczestnikom w formie elektronicznej.

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej