Czas pracy nauczycieli szkół i przedszkoli

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pracownicy kadr

Główny cel

Rozliczanie zgodnie z prawem czasu pracy nauczycieli różnych specjalności

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

 1. Poznają rozkład czasu pracy nauczycieli,
 2. Uzyskają narzędzia prawne do egzekwowania czasu pracy nauczycieli,
 3. Będą potrafili zgodnie z prawem rozliczać godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli.

Program

1. Tygodniowa i dobowa norma czasu pracy nauczyciela:

 • zadania wykonywane przez nauczycieli w ramach obowiązującej normy czasu,
 • praca w porze nocnej,
 • praca w dniu wolnym,
 • dzień wolny za święto,
 • odpoczynek dobowy i tygodniowy; przerwy w ciągu dnia,
 • nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć:

 • pensum dydaktyczne,
 • pensum łączone,
 • podwyższenie tygodniowego wymiaru zajęć,
 • obniżenie i zwolnienie z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,
 • nauczyciele i dyrektorzy niepełnosprawni,
 • nauczyciel – członek zarządu zakładowej organizacji związkowej,
 • czas trwania godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3. Czas pracy:

 • Obniżenie wymiaru czasu pracy.
 • Uzupełnienie etatu w innej szkole.
 • Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.
 • Ewidencja i rozliczanie czasu pracy nauczyciela.
 • Czas pracy nauczyciela w okresie pandemii:
  a. modyfikacja rozkładu zajęć,
  b. praca zdalna nauczyciela,
  c. zajęcia realizowane w ramach pensum,
  d. praca w godzinach ponadwymiarowych,
  e. czas trwania zajęć,
  f. ewidencjonowanie czasu pracy