Budowanie odporności psychicznej i radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela

Adresaci

Dyrektorzy, wicedyrektorzy,
nauczyciele szkół; przedszkoli
i inni zainteresowani.

Główny cel

Omówienie zjawiska stresu i wypalenia zawodowego w odniesieniu do specyfiki pracy nauczyciela oraz kształtowanie kompetencji radzenia sobie ze stresem wspierających efektywność zawodową uczestników, budowanie ich odporności psychicznej i zapobieganiu wypaleniu zawodowemu.

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy:

Wypracują rozwiązania dla typowych trudnych sytuacji stresogennych, z którymi zmagają się w codziennej pracy. Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy i będzie koncentrowało się na wdrożeniu przedstawianych treści w praktykę zawodową uczestników.

Program szkolenia

 1. Teoria zjawisk stresu i wypalenia zawodowego z uwzględnieniem specyfiki zawodu nauczyciela.
 • Co to jest stres?
 • Rodzaje zjawiska – stres psychiczny, stres fizjologiczny, stres medyczny.
 • Przyczyny ulegania nadmiernemu stresowi – główne sytuacje stresogenne w rzeczywistości zawodowej nauczyciela i sposoby, jak im zapobiegać.
 • Osobiste możliwości i zasoby w radzeniu sobie ze stresem umożliwiające budowanie odporności psychicznej.
 • Objawy/symptomy chronicznego stresu emocjonalnego, związanego z pracą i metody postępowania w sytuacji, kiedy zaistniał.
 • Koło zawodowe stresu” służące ocenie głównych obszarów rzeczywistości zawodowej nauczyciela – badanie poziomu osobistej satysfakcji w poszczególnych obszarach pracy zawodowej i poziomu stresu, który te obszary generują. Sprawdzenie, w którym miejscu jest każdy uczestnik szkolenia. „Koło zawodowe stresu” jest ćwiczeniem coachingowym realizowanym metodami: autoanalizy, pracy w parach i dyskusji grupowej
 • Wypalenie zawodowe – przyczyny, symptomy i objawy.
 • Sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu.
 1. Postawa asertywna jako metoda zapobiegania długotrwałemu stresowi i wypaleniu zawodowemu. Asertywność, a zachowania alternatywne (pasywność, agresja).
 • Teoria zjawiska.
 • „Model Pozycji Życiowej” wg Thomasa Harrisa.
 • Ćwiczenie – Autoanaliza zachowań uczestników szkolenia wraz z rekomendacją dotyczącą preferowanych sposobów postępowania.
 1. Sesja kreatywna w oparciu o techniki „Analiza i synteza” oraz „Sesja w pięciu okularach”, podczas której nauczyciele diagnozują trudne sytuacje stresogenne w swojej pracy, a następnie wypracowują dla nich rozwiązania wraz z planem wdrożenia.