Arkusz organizacji szkoły/przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Adresaci

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół; przedstawiciele organów prowadzących.

Główny cel

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania  arkusza organizacji szkoły

Korzyści ze szkolenia, uczestnicy dowiedzą się:

 • Uczestnik poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny.
 • Uczestnik potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz szkolnych planów nauczania przedstawionych przez dyrektora szkoły.
 • Uczestnik potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym w szkole.

Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2022/2023. Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego, a wynikające ze zmienionych przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Poznacie Państwo przykładowe rozwiązania stosowane przez organy prowadzące w celu realizacji lokalnej polityki oświatowej. 

Program szkolenia

Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/placówki oświatowej z uwzględnieniem różnych szkolnych planów nauczania:

 • Podstawy prawne;
 • Zawartość arkusza organizacji szkoły/placówki; wpływ organu prowadzącego
 • Nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;
 • Budowa szkolnych planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;
 • Tworzenie rozkładów zajęć szkolnych w szkole;
 • Uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;
 • Planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;
 • Zgody na dodatkowe zatrudnianie;
 • Przydzielanie godzin ponadwymiarowych;

Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:

 • Zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela,
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy
 • Zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty,
 • Umowy cywilno-prawne w szkole publicznej i niepublicznej;

Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela:

 • Powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole,
 • Przeniesienie na własną prośbę; Przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela,
 • Przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela,
 • Przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN).
 • Ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania,
 • Uzupełnienie etatu w innej szkole

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie:

 • Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Przykłady dokumentów i rozwiązań

Podsumowanie:

Odpowiedzi na pytania