ABC dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej

Adresaci: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli/placówek oświatowych (szczególnie pełniący swoje funkcje od 1 września br.)
Trener: nauczyciel dyplomowany, ekspert ds. awansu zawodowego, b. st. wizytator KO w Warszawie Liczba godzin dydaktycznych: 4

Koncepcja merytoryczna realizacji szkolenia

  • 1. Cel główny: Przygotowanie kadry kierowniczej szkół/przedszkoli/placówek oświatowych do jak najlepszego i zgodnego z prawem wykonywania swoich zadań i obowiązków
  • 2. Cele szczegółowe(przewidywane efekty):

Uczestnicy:
Poznają  przepisy prawa oświatowego związane z pełnieniem funkcji kierowniczych 
Będą potrafili systemowo wspierać wszystkie obszary działalności szkoły/przedszkola/placówki
W sposób zgodny z prawem wypełniać będą rolę pracodawcy

 

Treści/ wymagania szczegółowe (szczegółowy program szkolenia)

Tytuł modułu/Temat
Treści

Godziny

Wstęp
Podstawy prawne. Miejsce dyrektora i wicedyrektora w systemie oświaty. Wymagania formalne.

0,25

Dyrektor jako kierujący placówką oświatową i odpowiadający za jej poziom dydaktyczny i wychowawczy

1.Obowiązki dyrektora wynikające z przepisów prawa.
2.Planowanie, organizacja i nadzór nad procesem dydaktycznym
3.Planowanie, organizacja i nadzór nad zadaniami wychowawczo-profilaktycznymi
4.Organizacja obsługi kancelaryjnej
5.Właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

1

Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej
1.Organizacja pracy rady pedagogicznej. 2.Realizacja uchwał rady pedagogicznej (wzór uchwał rp

0,25

Dyrektor jako organ administracji samorządowej I stopnia
1.Decyzje administracyjne dyrektora (rodzaje decyzji i ich budowa; przykłady) 2.Nadzór nad obowiązkiem wychowania przedszkolnego i obowiązkiem szkolnym (dokumenty związane z egzekucją obowiązków) 3.Zadania wynikające z realizacji obowiązku nauki.

0,5

Dyrektor jako sprawujący nadzór pedagogiczny
1.Zasady sprawowania nadzoru pedagogicznego (przepisy prawa, formy nadzoru, wnioski z prowadzonego nadzoru) 2. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora i jego źródła. 3.Dokumentowanie prowadzonego nadzoru pedagogicznego (karty obserwacji i hospitacji, terminarze, projekt ewaluacji i zasady jej prowadzenia)

0,5

Dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy
1.Stosowanie zasad prawa pracy w stosunku do nauczycieli i pracowników samorządowych (odpowiedzialność prawna, kary porządkowe) 2.Dysponowanie i odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych 3.Awans zawodowy i ocena pracy (podstawy prawne, terminy, procedury) 4.Administrowanie zbiorami danych osobowych (system ochrony danych osobowych w szkole)

0,75

Zarządzanie szkołą w okresie pandemii – organizacja nauki zdalnej
1.Wprowadzenie rygoru sanitarnego w szkole 2.Organizacja nauczania zdalnego ( metody, formy, sposoby i narzędzia edukacji zdalnej, sposoby oceniania, realizacja programu wych-prof., sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora)

0,5

Podsumowanie
Odpowiedzi na pytania

0,5

Formy/metody i techniki pracy: wykład

Wykaz materiałów pomocniczych:
brak

Zalecana literatura/wykaz przydatnych materiałów/ stron internetowych


Warunki ukończenia:
aktywny udział w szkoleniu

Ewaluacja – narzędzia:
arkusz oceny szkolenia

Wykaz materiałów dla uczestnika:
materiały prezentowane podczas szkolenia w formie elektronicznej (prezentacja. pptx; materiał.docx)

Formularz zgłoszenia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STIMULUS Małgorzata Pieńkowska w celu przeprowadzenia rejestracji zgłoszenia, przygotowania materiałów niezbędnych do realizacji szkolenia oraz obsługi poszkoleniowej